תקנון אתר Wine shop

ברוכים הבאים לאתר האינטרנטי של בוטיק היין shop wine שנמצא ברחוב אבן גבירול 24
ת"א ופועל בכתובת האינטרנט il.co.wineshop24.www
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצד דים.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים
החנות באתר משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים
לרכוש בה בני 18 ומעלה.
כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים
מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח.
הנהלת החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה
מוקדמת.
האתר מציג פירוט על כל מוצר ומוצר וכן מאפשר לך לערוך חיפוש בין מגוון המוצרים, כך
שתוכל למצוא את המוצר הרלוונטי והמתאים לך ביותר
לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות"
ל"אישור הזמנה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.
השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר אימות העיסקה בטלפון תוך 24 שעות )של יום עסקים(
ממועד ביצוע ההזמנה יחזרו אל הלקוח טלפונית על מנת לקחת פרטי אשראי ולוודא שהמוצר
המבוקש קיים במלאי וההזמנה יוצאת בשלמותה.
למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות
שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך,
נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר
הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה
לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת החנות.
הנהלת החנות איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר
הנהלת החנות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את היצע המוצרים באתר, בכל
עת, ואינה מתחייבת להמשיך למכור את אותם המוצרים בעתיד, כמו כן הנהלת החנות
רשאית להציע באתר מוצרים במחירים שאינם זהים למחירים בחנות .

בכל שאלה הנוגעת לאתר, המוצרים, הזמנות וברורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס
יצירת הקשר באתר, או באמצעות כתובת הדואר –
האלקטרוני , com.gmail@wineshop2424 או באמצעות הטלפון למספר 5444949-03
ביטול הזמנה – ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת
: http://www.consumers.org.il/category/deal- החוק להלן ) 1981 א"התשמ הצרכן
annulment-regulations )
ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח
בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של %5 אך לא למעלה מ-100 ש"ח,
בהתאם להוראות החוק .
אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה .מוסכם כי
הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר
כבר נשלח ללקוח
החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר במקרה של כוח עליון ,
פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה
בדף ההרשמה.
במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה
ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
הנהלת החנות רשאית להציע באתר מבצעים והטבות, הנהלת החנות רשאית בכל עת
להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה,
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח
עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע .
שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות. בנוסף, ייתכנו
הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר
במציאות. כך למשל, צילום בקבוקי יין עשוי לכלול צילום של תווית הבקבוק הכוללת שנת
בציר של אותו יין השונה משנת הבציר שנמכרת בפועל באתר. אין בכך כדי להטיל על
הנהלת החנות, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים
באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה
דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשירות ו/או התוכן באתר ו/או לאור
תקלות, טעויות ו/או כשלים כלשהם בשימוש ו/או הפעלת האתר , המשתמש לא יבצע באתר
כל פעולה בניגוד לדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש לא ישלח כל הודעה בעלת
אופן מיני בוטה, מטריד, מעליב, פוגעני, גס, גזעני, מאיים ו/או פוגע ברגשותיו של מאן דהוא,
מעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע ופוגע בפרטיות.הנהלת החנות יכולה לשנות
מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של המוצרים בו ותהיה
רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים
הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים
בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה
כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.מבלי לגרוע
מן האמור לעיל, רשאית הנהלת החנות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או
מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הגבלת אחריות – האחריות הבלעדית לטיב המשקאות, איכותם, מהותם, תכונותיהם,
תמונותיהם, הנתונים והמידע לגביהם המופיעים באתר, חלה על יצרני המשקאות בלבד.
החנות אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, לרוכש ו/או צד ג' כלשהו,
כתוצאה מרכישה, אספקה ו/או צריכת המשקאות .החנות לא תישא בכל אחריות לכל נזק
שייגרם לרוכש בשל מוצר פגום ו/או בשל עיכוב במשלוח, אלא אם נגרמו בשל רשלנות בלתי
סבירה מצד החנות. במקרה זה אחריות החנות תהיה מוגבלת עד לסכום התמורה ששולמה
בפועל ולא תחול על כל סכום גבוה ממנו. על הרוכש האחריות לבדוק את תכולת המשלוח עם
קבלתו אל מול ההזמנה שביצע, והחנות תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת המוצרים
לכתובת המשלוח . במקרה של מוצר פגום, הזכות היחידה שתעמוד לרוכש תהיה החלפתו
או קבלת החזר כספי בגובה עלותו . הרוכש מצהיר כי מובן לו כי מאחר ובאתר הוא פועל
בסביבה מקוונת אין באפשרות החנות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ו/או
חשיפת המידע השמור בהם ו/או באתר. ככל שיעלה בידי צד ג' לחדור למידע זה ו/או
להשתמש בו לרעה לא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי
החנות ו/או מי מטעמה, לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר .

מדיניות פרטיות

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו )ובכלל זה הזמנת מוצרים
באמצעותו( מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר,
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים באתר,
ובפרט הזמנה מקוונת של מוצרים, טעונים הרשמה. שירותים נוספים, כגון פנייה אל הנהלת
החנות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון, טעונים אף הם מסירה של פרטייך האישיים,
על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר ולטפל בפנייתך. בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות
האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח,
כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, וכל פרט נוסף שאנו
עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים
שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך , אולם
פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות
להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת
הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו
המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו
להנהלת החנות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
בעת השימוש שלך באתר, תאסוף הנהלת החנות מידע על נוהגיך באתר, מידע או פרסומות
שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב
ונתוני כתובת האינטרנט )address IP )שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת
החנות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע
אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי )אגרגטיבי( בקשר עם השימוש באתר , לרבות מידע שנוגע
לפרטיך ולפעילותך באתר.
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר
המידע של הנהלת החנות. השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי
הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת החנות. במידע שבמאגר
ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות
כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –
· לאפשר להשתמש בשירותי האתר
· לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או
לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת החנות לצורך כך יהיה בעיקרו
מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
· לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
· לשלוח מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים, או בכל דרך אחרת, מידע בדבר
שירותיה ומוצריה של הנהלת החנות, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים
ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש

והרכישה. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות
פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושירותים(,
התשמ"ב-1982
· ליצירת הקשר אתך כשהנהלת החנות סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך
אלינו באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו
· לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים
· לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך
אישית;
· לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
· לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר
הנהלת החנות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך
באתר אלא במקרים שלהלן –
· ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
· אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר
איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת החנות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
· אם יתקבל בידי הנהלת החנות צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את
המידע אודותיך לצד שלישי
· כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת החנות
· בכל מקרה שהנהלת החנות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או
לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
· הנהלת החנות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת החנות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד
שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את
זהותך ללא הסכמתך
המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי
מידע
הנהלת החנות רשאית להשתמש ב'עוגיות' )Cookies )לצורך תפעולו השוטף והתקין של
החנות ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי
להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט,
שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת החנות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור
את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון
כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים
ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך
בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם
כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת החנות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי
הנהלת החנות יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך
נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא

תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך,
אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע
שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך
להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה
את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.
הנהלת החנות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת החנות, אין בהם בטחון
מוחלט. לכן, הנהלת החנות לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו
שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין
במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע
בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש
באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב
לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת החנות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על
השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם
כלולים במאגר )"פניה בדיוור ישיר"(, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
– 1981 ,לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת החנות
תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש
להנהלת החנות לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח
סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת
החנות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי
המידע שנתבקשה הנהלת החנות למחוק אכן נמחק על -פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית
משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להנהלת החנות לפעול
כאמור.

.

משלוחים וזמני אספקה

בנוסף למחיר המוצרים, עליך לשלם לחנות דמי משלוח שייקבעו בהתאם לאזור המשלוח
כלהלן:

איסוף עצמי – ללא עלות
ת"א גבעתיים רמת גן – 30 ₪
שאר האזורים – עלות המשלוח תימסר בטלפון

אספקת המוצרים – החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על
ידי הלקוח בדף ההרשמה ו עד שלושה ימי עסקים ממועד התשלום הטלפוני לחנות.
המשלוח יימסר למקבל ההזמנה בכתובת הנקובה בהזמנה בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין
המעידה על היותו מעל גיל 18 שנים .
במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחנות
ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על
פי התעריפים הנהוגים בחנות ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה.

דילוג לתוכן